Zasady odliczeń darowizn na cele kultu religijnego

Informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość dokonania odpisu darowizny na cele kultu religijnego w wysokości 6% obliczonego dochodu w danym roku podatkowym. Taka darowizna winna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (Referatu Misji Zagranicznych), a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego.

Jeśli zaś darczyńcą jest osoba prawna, to zgodnie z art. 7 ust. 1 albo art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, maksymalne odliczenie w ramach darowizny na cele kultu religijnego wynosi 10% obliczonego dochodu w danym roku podatkowym. Sposób dokumentowania takich darowizn jest analogiczny z wymienionym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.