I. Wpłaty na konto bankowe

Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów

ul. PCK 3341-409 Mysłowice
tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488
e-mail: misje@saletyni.pl

Numer konta:

10 1600 1055 1846 3129 0000 0001

z dopiskiem: DAR NA MISJE

II. Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane na konto bankowe będą przeznaczane na działalność Referatu Misji Zagranicznych, a w szczególności na:
a) organizowanie i niesienie pomocy saletynom podejmującym pracę misyjną poza granicami Polski;
b) pomoc materialna kierowana jest także do ludzi objętych pracą duszpasterską jak i charytatywną organizowaną przez saletynów;
c) pomagamy w bieżących remontach jak i nowych budowach obiektów użytkowanych na potrzeby prowadzonych działań misyjnych;
d) uczestniczymy w pokrywaniu kosztów związanych z leczeniem misjonarzy;
e) promocja i organizacja wolontariatu Referatu.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Referatu Misji Zagranicznych w naszym serwisie.
2. Referat zapewnia, że dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Referatu.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Referat Misji Zagranicznych nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.