Statut

Saletyński Fundusz Misyjny zwany w dalszej treści statutu „Funduszem”, jest organizacyjnie wyodrębnioną jednostką Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą władz Prowincjalnych w Warszawie, powołaną do prowadzenia działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji, a także gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundusz jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie, działającą na podstawie Dekretu powołania Przełożonego Zgromadzenia, wydanego w oparciu o przepis art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. z 23 maja 1989 r., nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami).
2. Fundusz otrzymuje statut pożytku publicznego z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych ustawą z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r., ze zm.).

§ 2

Siedzibą Funduszu jest Rzeszów.

§ 3

1. Fundusz posiada zasięg działania ogólnopolski.
2. Dla realizacji swoich celów, Fundusz prowadzi działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA

§ 4

Cele Funduszu

Cele Funduszu jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

§ 5

Fundusz realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2) Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3) Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4) Tworzenie i wspieranie placówek pomocy, w szczególności ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, świetlic, jadłodajni, szpitali;
5 )Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
6) Organizowanie zbiórek publicznych;
7) Organizowanie konferencji i seminariów;
8) Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
9) Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział III
WŁADZE FUNDUSZU

§ 6

Organami Funduszu są: Rada Funduszu, Zarząd i Komisja Rewizyjna

Rada Funduszu

§ 7

1. Radę Funduszu stanowi Przełożony – Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie.
2. Rada Funduszu pełni swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia, za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
3. Do kompetencji Rady Funduszu należy:
1) określenie liczby członków Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej
2) uchwalanie zmian statutu,
3) zatwierdzanie programów działania Funduszu,
4) zatwierdzanie budżetu rocznego Funduszu,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Programowej,
7) udzielanie zgody Zarządowi na przekroczenie każdej pozycji budżetowej powyżej 10%,
8) likwidacja Funduszu wraz z decyzją o przeznaczeniu pozostałych po likwidacji środków.

Zarząd

§ 8

1. Zarząd prowadzi sprawy Funduszu i reprezentuje Fundusz w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd Funduszu składa się z jednej do trzech osób: Dyrektora i jego zastępców.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
4. Zarząd powołany jest przez Radę Funduszu na czas nieokreślony. Członka Zarządu, w tym Dyrektora można odwołać w każdym czasie.
5. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Funduszu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie decyzji Rady Funduszu.
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Funduszu,
4) ustalanie budżetu Funduszu,
5) promowanie działalności Funduszu, przyznawanie nagród, odznaczeń i wyróżnień za szczególne zasługi dla rozwoju Funduszu,
6) umacnianie więzi z ofiarodawcami i podopiecznymi oraz współpraca z Radą Programową.

Komisja Rewizyjna

§ 9

1. Komisja Rewizyjna jest organem Funduszu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Funduszu.
3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Do ważności obrad Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Funduszu poprzez opiniowanie decyzji podjętych przez Zarząd i sprawdzanie ich zgodności ze statutem, przyjętym budżetem oraz programem rozwoju,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Funduszu,
4) składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 11

Członkowie Komisji Rewizyjnej winni spełniać następujące warunki:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. ze zm.).

§ 12

Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przedstawi Radzie Funduszu ocenę z działalności Zarządu a w szczególności przy okazji sporządzenia rocznego bilansu Funduszu.

Rada Programowa

§ 13

1. Rada Funduszu może powołać Radę Programową jako organ doradczy Funduszu.
2. Rada Programowa składa się z Prezesa i co najmniej dwóch członków, powoływanych na czas nieoznaczony. Członka Rady Programowej można odwołać w każdym czasie.
3. Prezes Rady zwołuje jej posiedzenia w razie potrzeby wydania opinii, na wniosek Zarządu lub gdy domaga się tego większość członków.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
5. Do kompetencji Rady Programowej należy, przy współpracy z Zarządem, sporządzanie programu rozwoju i wytyczanie kierunków działania Funduszu.
6. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję społecznie nie pobierając wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnienia swych statutowych zadań.

§ 14

1. Zarząd może zatrudnić pracowników jak również korzystać z usług firm specjalistycznych (np. księgowo-biurowych, prawniczych, doradztwa finansowego itp.) dla realizacji niezbędnych zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Funduszu.
2. Pracownicy i firmy usługowe będą pełnić swe zadania za wynagrodzeniem nie przekraczającym 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Zlecone zadania będą wykonywane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia.

§ 15

Wolontariat

1. Wolontariusze, mogą wykonywać zlecone przez Zarząd świadczenia pracy na rzecz Funduszu w zakresie realizacji celów statutowych.
2. Zarząd zobowiązany jest wówczas:
1) poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
2) zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
3) pokryć koszty podróży służbowych i diet, przy czym wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić Zarząd w całości lub w części z tego obowiązku;
4) zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
5) poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.
3. Zarząd może pokrywać:
1) niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Funduszu,
2) koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, określonych w porozumieniu z Zarządem przy czym, jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDUSZU

§ 16

Środki na realizację celów Funduszu i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) alokacji 1% należnego podatku, o której mowa w art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
3) dotacji lub subwencji,
4) odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
5) dochodów z majątku,
6) zbiórek, składek, kwest,
7) festynów, kiermaszy, loterii fantowych, koncertów, imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych.

§ 17

Dochody uzyskiwane z majątku Funduszu przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Funduszu.

§ 18

Zabrania się:
a) udzielania przez Fundusz pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Funduszu w stosunku do członków organów lub pracowników Funduszu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania przez Fundusz majątku na rzecz członków organów lub pracowników Funduszu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Funduszu na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Funduszu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Funduszu oraz ich osoby bliskie.

Rozdział V
LIKWIDACJA FUNDUSZU

§ 19

1. Likwidacja Funduszu może nastąpić w wyniku decyzji Przełożonego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą Władz Prowincjalnych w Warszawie.
2. Majątek Funduszu pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz pokrewnej organizacji z przeznaczeniem na cele charytatywne na terenach misyjnych

Warszawa dn., 11 marca 2010 r.

ks. Władysław Pasiut MS
Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów,
Prowincja p.w. Matki Bożej Królowej Polski