Celem Funduszu jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Saletyński Fundusz Misyjny to nie posiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego.

Siedziba Funduszu Misyjnego

ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
Numer KRS: 0000351556
NIP: 813-361-66-49
REGON: 04002053700067